หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

6. กองกํากับการ  ๕  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ทั้งที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการจัดกำลังยานพาหนะและอุปกรณ์  ในการถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในกรณีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  มีการเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐาน  และการเสด็จพระราชดำเนินโดยอากาศยานปีกหมุนและรถไฟฟ้าส่องสว่าง เมื่อมีการทรงงาน จัดชุดปฏิบัติการถวายความปลอดภัยกรณีมีการเสด็จแปรพระราชฐานประทับแรม สนับสนุนการป้องกนและระงับอัคคีภัยให้กับหน่วยงานตามที่ร้องขอ สนับสนุน  น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงาน ถวายความปลอดภัยตามที่หน่วยร้องขอ ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 6.1 งานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติ งานสวัสดิการ  งานกฎหมาย งานคดีวินัย งานอํานวยการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ฝึกอบรมตามแผนการฝึก 

 6.2 กําหนดนโยบาย จัดทําแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดทําแผนป้องกันสถานที่สะสมสิ่งไวไฟ แผนการฝึกอบรม แผนงาน/โครงการ งานยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ เสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานป้องกันและระงับอัคคีภัย กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนงาน วิจัย ค้นคว้าหาสาเหตุเพลิงไหม้ งานการข่าว และงานกิจการพลเรือน โดยเผยแพร่ความรู้ในด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย

 6.3 งานบริการงานส่งกําลังบํารุง กําหนดความต้องการ  จัดหาพัสดุสิ่งอุปกรณ์ แจกจ่าย เก็บรักษา  จําหน่าย งานพลาธิการ  ซ่อมบํารุง งานโยธาธิการ  งานสื่อสาร งานยานพาหนะ งานบริการสายการแพทย์ ควบคุมทะเบียนพัสดุและสิ่งอุปกรณ์ พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุงในการดับเพลิง และกู้ภัย และงานการเงิน

 6.4 งานถวายความปลอดภัยด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน ในพื้นที่ เสด็จฯ ประทับแรม พื้นที่เสด็จพระราชดําเนินงานพระราชพิธี งานพิธี งานมหกรรม ต่างๆ เป็นครั้งคราวทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค รับผิดชอบ สํารวจ ตรวจตราเพื่อวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย ถวายความปลอดภัยด้านสาธารณภัยและอุบัติภัยขณะประทับแรม ดําเนินการดับเพลิงเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ภายในเขตพระราชฐานที่ประทับและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขนย้ายทรัพย์สินออกนอกอาคารหรือสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม้ภายในเขตพระราชฐานและที่ประทับ หรือสถานที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณเกิดเพลิงไหม้เมื่อได้รับการร้องขอถวายความปลอดภัยด้านแสงสว่างโดยจัดรถไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าประจํา ณ เขตพระราชฐานและที่ประทับ เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง รวมทั้งที่หมาย เสด็จฯ ในเวลากลางคืน และจัดรถไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ การกู้ภัยประจําลานเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และเฮลิ-คอปเตอร์ในขบวน เพื่อรับและส่งเสด็จฯ สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้กับหน่วยงานถวายความปลอดภัยต่าง ๆ และหน่วยงานที่ร้องขอ โดยเฉพาะหน่วยงานที่อยในพื้นที่สูงทุรกันดาร  จัดหน่วย ถวายความปลอดภัยร่วมขบวนเสด็จฯ โดยเดินทางล่วงหน้าไปในพื้นที่เสด็จพระราชดาเนินทรงงานนอกเขตพระราชฐาน ปฏิบัติตามพระราชประสงค์และพระราชดำริ ในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติตามการควบคุม กํากับ ดูแลของกรมราชองค์รักษ์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ใกล้เคียงหรือตามที่ได้รับการร้องขอ ให้ความรู้แก่หน่วยราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการฝึกการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง

 6.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

[Back] 1 2 3 4 5 6

                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view