หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

5. กองกํากับการ ๔ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึก ศึกษา อบรม และวิจัย พัฒนาเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ อาวุธ ยุทธวิธี การฝึกส่งกําลังทางอากาศ การฝึกพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และเป็นกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

 5.1 งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินัย งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๔

 5.2 การวิจัย ประเมินผล พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรต่าง ๆ การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของกองบังคับการ งานธุรการและการจัดการฝึก เป็นกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม

 5.3 กองร้อยฝึกรบพิเศษ มีหน้าที่ดําเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสงครามพิเศษการปฏิบัติการจิตวิทยา  การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ การควบคุมฝูงชน และเป็นกำลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม 

 5.4 กองร้อยฝึกอาวุธ ยุทธวิธี มีหน้าที่ดําเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาวุธและยุทธวิธีพิเศษ การต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย การรักษาความปลอดภัย การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการเก็บกู้ ทําลายวัตถุระเบิด และเป็นกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม

 5.5 กองร้อยฝึกส่งกําลังทางอากาศ มีหน้าที่ดําเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึก นักโดดร่ม การควบคุมการโดดร่ม การส่งกําลังทางอากาศ และเป็นกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ ทางอากาศ ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม 

 5.6 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view