หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

3. กองกํากับการ ๒ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ และเป็นกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม แบ่งออกเป็นกองร้อย  ๑ – ๔ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 3.1 งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินัย งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๒

 3.2 กองร้อย ๑ – ๔ เป็นหน่วยดำเนินกลยุทธในการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ และเป็นกําลังสนับสนุนการปฏิบัติสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม

 3.3 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view