หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

2.กองกํากับการ ๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นหน่วยปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ปฏิบัติการจิตวิทยา สนับสนุนการยิงด้วยอาวุธประจําหน่วย สนับสนุนภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดน โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 2.1 งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินัย งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๑

 2.2 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติ ของกองบังคับการ และเป็นกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การ-ยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ สนับสนุนภารกิจการป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดนในกรณีที่มีสถานการณ์ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม

 2.3 กองร้อยอาวุธ มีหน้าที่สนับสนุนการยิงให้กับหน่วยดำเนินกลยุทธ์และเป็นกําลังสนับสนุน ในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ สนับสนุนภารกิจการป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดน ในกรณีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน และภาวะสงคราม

 2.4 กองร้อยรบพิเศษ ๑ – ๔ เป็นหน่วยดำเนินกลยุทธ์ในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ  การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ ทางอากาศ ในการป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

 2.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view