หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนประกอบด้วย

1. ฝ่ายอำนวยการ แบ่งเป็น 8 งาน คือ

 1.1 งานธุรการกำลังพล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ คือจัดทำสถิติงานเข้า-ออก ของฝ่ายอำนวยการและกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  งานเลขานุการ จดวาระการประชุมต่างๆ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการโดยการพิจารณาความดีความชอบ การจัดหาบ้านพักสวัสดิการ งานศึกษาอบรม และงานสรรหา   การจัดทำรวบรวมและเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.7 และแฟ้มประวัติข้าราชการตำรวจ รวมทั้งตำรวจนอกราชการ การหมายเหตุ แก้ไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดีความชอบพิเศษ ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรต่างๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือขอเปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของข้าราชการตำรวจในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 1
.2 งานการข่าว มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง  การข่าวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย การจัดทำข้อมูลท้องที่ และรายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันอาชญากรรม ด้านความมั่นคง ด้านกิจการพิเศษ การดำเนินงานเกี่ยวกับงานการข่าว การตรวจสอบข่าวและวิเคราะห์ข่าวในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนการรายงานและกระจายข่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ วิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งบอกเหตุ เพื่อพิสูจน์ทราบแนวโน้มภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ทำโครงการ ตลอดจนควบคุม กำกับ ดูแลแผนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญาทุกประเภท  การเสนอแนะนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ทำโครงการ ตลอดจนควบคุม กำกับ ดูแลแผนการถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่นและแผนด้านกิจการพิเศษ การวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูง วิเคราะห์กำหนดความต้องการในการฝึกอบรมและติดตามประเมินผล ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง กำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือการใช้เทคนิคพิเศษในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบ การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.4 งานส่งกำลังบำรุง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการ  ตรวจสอบจัดทำสถานภาพพัสดุ สิ่งของหลวง กำหนดความต้องการพัสดุ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าจัดหาพัสดุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  จัดหา ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุสิ่งของหลวงทุกประเภท ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแล ควบคุมติดตามงานโยธาธิการและควบคุมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในหน่วยงาน การจัดทำบัญชีหรือทะเบียนการรับ จำหน่าย เก็บรักษา และการบำรุงรักษาของงานด้านส่งกำลังบำรุงและงานพลาธิการ ตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคาร สถานที่และอื่นๆ ที่ใช้ในราชการ ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และตรวจสอบสถานภาพพัสดุด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง การกำหนดความต้องการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจ่ายยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง  การตรวจสอบและซ่อมบำรุงยานพาหนะ  การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.5 งานกิจการพลเรือน มีหน้าที่เสนอแนะ ริเริ่มและปฏิบัติการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสนับสนุนร่วมมือของสาธารณชน ต่อนโยบาย โครงการ แผนงานและประกาศแนะนำ ตลอดจนคำสั่งต่างๆ ของกองบังคับการ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม  รับนโยบายโครงการ และแผนงานที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ มาปฏิบัติ ตลอดจนเสนอแนวนโยบาย โครงการและแผนประชาสัมพันธ์ เสนอผู้บังคับบัญชา ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตำรวจในกองบังคับการ ต่อสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป  ร่วมกิจกรรมและให้บริการแก่ชุมชนในห้องถิ่นตามความเหมาะสมและดำเนินการอื่นใด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประชาชน การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.6 งานการเงิน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ จัดทำ จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมินผลงานด้านงบประมาณ จัดทำทะเบียนและควบคุมงานงบประมาณ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำงาน ด้านการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด  ควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนราชการอื่น  ควบคุม กำกับ  ดูแล  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติและการดำเนินการเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล  การบริหารงบประมาณในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( GFMIS)  การจัดทำแผนการใช้จ่าย  การจัดสรร  การควบคุม การปรับเปลี่ยน  การโอนงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน  การขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมของหน่วยงานในสังกัด  การใช้จ่ายงบประมาณค้างเบิกข้ามปี  การใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่าย  การติดตามและประเมินผล รวบรวมข้อมูลสถิติ  เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินหมวดค่าตอบแทน  เงินรางวัลและเงินอื่นๆ ของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ-จ่าย เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และเงินอื่นๆ ทุกประเภทของข้าราชการตำรวจ  การจัดเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นๆ รวมทั้งการรับ – ส่งเงินรายได้แผ่นดิน  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ใบสำคัญและใบเบิกเงินทุกประเภท  จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน  การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 1.7 งานคดีวินัย มีหน้าที่เกี่ยวกับงานคดีและวินัย การรับคำร้องเรียนข้าราชการตำรวจว่าด้วยการกระทำผิดวินัย การพัฒนา ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง สำนวนการสอบสวนคดีอาญา  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 1.8 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลต่างๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผล การปฏิบัติการของข้าราชการตำรวจ และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการต่างๆ ที่สอบถามข้อมูล และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1 2 3 4 5 6 [Next]

                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view