หน้าแรกประวัติความเป็นมาภารกิจวิสัยทัศน์ พันธกิจผู้บังคับบัญชาร้องเรียน/ร้องทุกข์ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

งานการเงิน

ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560(1)

ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560(2)

เกณฑ์การประเมิน ปี 60

งบทดลอง ปีงบประมาณ 61

 - งบทดลอง เดือน ม.ค. 61

 - งบทดลอง เดือน ต.ค. 60

 - งบทดลอง เดือน พ.ย. 60

 - งบทดลอง เดือน ธ.ค. 60 

                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view