หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

ตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร

ชาตะ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๐
มรณะ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๐

ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข (ผู้กองแคน) 

ผบ.มว.(สบ.๑) ร้อย รพศ.๑ กก.๑ บก.สอ.บช.ตชด.

ประวัติส่วนตัว
         - เกิดวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๐
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแ่ก่น
         - อายุ ๓๐ ปี
         - สถานภาพ  สมรสแล้ว
         - เป็นบุตรของ รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสุข              ผอ.ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น                               

                           รศ.ทันตแพทย์หญิง นิธิภาวี ศรีสุข    อดีต คณบดีคณะทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น (เสียชีิวิต)
          - เป็นบุตรคนโตมีน้อง ๑ คน
                               นายแพทย์ ธราธิป ศรีสุข           โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น  
         

การถึงแก่อนิจกรรม        
           ถูกประทุษร้ายสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

ชาตะ ๕ มกราคม ๒๕๒๖
มรณะ ๘ มกราคม ๒๕๕๖

ร.ต.อ. ปิ่นทัพ ปุราเท ตำแหน่ง ผบ.ร้อย (สบ๒) กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.

ประวัติส่วนตัว

           -เกิด : วันพุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๒๖

           -อายุ ๓๐ ปี – เดือน ๓ วัน

           -สถานภาพ โสด
           -เป็นบุตรของ

                       นาวาเอก ประพันธ์ ปุราเท  

                             นาง  ยาใจ ปุราเท
           -มีพี่-น้องร่วมบิดา – มารดา ๒ คนคือ
                             ๑. เภสัชกรหญิง ปางทิพย์ ปุราเท สถานภาพ สมรส
                             ๒. ร.ต.อ. ปิ่นทัพ ปุราเท

การถึงแก่อนิจกรรม
           เนื่องจาก หัวใจและเส้นเลือดได้รับบาดเจ็บ อุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่กระโดดร่ม

ชาตะ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๗
มรณะ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

ร.ต.ต.กฤกติกุล บุญลือ (หมวดตี้)
ผบ.มว.(สบ๑)ร้อย รพศ.๒  กก.๑ บก.สอ.บช.ตชด.

ประวัติส่วนตัว

         - เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๗ ที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.ปราจีนบุรี
         - อายุ ๒๔ ปี
         - สถานภาพ  โสด
         - เป็นบุตรของ นายนรินทร์        บุญลือ  รับราชการครู รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี                               

                           นางพิมพ์ลักษณ์    บุญลือ  รับราชการครู รร.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
          - เป็นบุตรคนโตมีน้อง ๑ คน
                               นายพัทธรงค์    บุญลือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

การถึงแก่อนิจกรรม        
           ถูกประทุษร้ายสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

ชาตะ    ๔  มกราคม ๒๕๐๖
มรณะ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ร้อยตำรวจโท รุ่งอรุณ   กลิ่นกลั่น   ตำรวจพลร่ม รุ่น ๒๓๕  ผบ.มว.(สบ ๑) กองร้อย อาวุธ กก.๑ บก.สอ.บช.ตชด.

ประวัติส่วนตัว
         - เกิดเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๐๑

         -อายุ ๔๖ ปี ๓ เดือน ๒๐ วัน
          -ภูมิลำเนาเดิม อยู่บ้านเลขที่ ๓๙ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
          -เป็นบุตรของ  นายประเสริฐ กลิ่นกลั่น (ปัจจุบันเสียชีวิต)
                            นางบุญชู     กลิ่นกลั่น

          -มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จำนวน ๔ คน
                             คนที่๑ ร.ต.ท. รุ่งอรุณ กลิ่นกลั่น
                             คนที่ ๒ นายประสงค์ กลิ่นกลั่น
                             คนที่ ๓ นางอัญชลี กลิ่นกลั่น (สกุลเดิม)
                             คนที่ ๔ นายปรีชา กลิ่นกลั่น
           -สถานภาพ สมรส กับ นางนิตยา กลิ่นกลั่น
           -มีบุตรด้วยกัน จำนวน ๑ คน คือ    ส.ต.ต. นิรันดร์ กลิ่นกลั่น 

 
           การถึงแก่อนิจกรรม        
           ถูกประทุษร้ายสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

    

ชาตะ    ๘   กันยายน ๒๕๐๕
มรณะ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒


ร้อยตำรวจตรี สุรชัย   ชัยสงคราม (หมวดจุ่น)
ผบ.มว.(สบ ๑) กองร้อย อาวุธ กก.๑ บก.สอ.บช.ตชด.

ประวัติส่วนตัว
          -เกิดเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๕ ปัจจุบันอายุ ๔๖ ปี ๗ เดือน ๑๕ วัน
          -ภูมิลำเนาเดิม อยู่บ้านเลขที่ ๗/๑ หมู่ ๒ ต. โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
          -เป็นบุตของ

                         นายวีระพงษ์ ชัยสงคราม (ปัจจุบันเสียชีวิต) 

                         นางบุญมา ชัยสงคราม

           -มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จำนวน๕ คน
                         คนที่ ๑ นางเกศรินทร์ ชัยสงคราม
                         คนที่ ๒ ร.ต.ต. สุรชัย ชัยสงคราม
                         คนที่ ๓ นายชัยกร ชัยสงคราม
                         คนที่ ๔ นายอมร ชัยสงคราม
                         คนที่ ๕ นายอุทร ชัยสงคราม
          -สถานภาพ สมรสกับ นางวันดี ชัยสงคราม มีบุตรธิดา ด้วยกันจำนวน 3 คน คือ
                         คนที่ ๑ นางสาวณัฎฐธิดา ชัยสงคราม
                         คนที่ ๒ นายวสวัตติ์ ชัยสงคราม
                         คนที่ ๓ เด็กชายวรินทร ชัยสงคราม

    การถึงแก่อนิจกรรม        
           ถูกประทุษร้ายสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

ชาตะ ๑๒ เมษายน   ๒๕๑๓

มรณะ ๒๖  เมษายน   ๒๕๔๖


ร้อยตำรวจตรี โสภณ  พลชาลี

ผบ.หมู่ กก.สอ.ตชด.

ประวัติส่วนตัว
           -เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๑๓      อายุ ๓๓ ปี

เกิดที่ ตำบล ห้วยป่าหวาย อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี

           -ภูมิลำเนาเดิม อยู่บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่๕  ตำบล ตะขบ  อำเภอ ปักธงชัย  จังหวัด นครราชสีมา

              สำเร็จการศึกษาครั้งสุดท้าย

             มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนมัธยม ปักธงชัยประชานิรมิต  เขตอำเภอ ปักธงชัย  จังหวัด นครราชสีมา

    เคยทำงานมาแล้ว

              เป็นพนักงานของบริษัท นครหลวงเส้นใยสังเคราะห์ จำกัด อยู่ที่ จว.สมุทรสาคร

    เป็นบุตรของ   

                               นายพุด        พลชาลี              อาชีพ เกษตรกรรม 
                               นางผัน         พลชาลี              อาชีพ เกษตรกรรม

    การถึงแก่อนิจกรรม        
           ถูกประทุษร้ายสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

ชาตะ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๒

มรณะ ๒๖  เมษายน     ๒๕๔๖

ร้อยตำรวจตรี สมคิด เจิมขุนทด

ผบ.หมู่ กก.สอ.ตชด.

ประวัติส่วนตัว
           -เกิดเมื่อวันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๒          อายุ ๓๔ ปี

           -ภูมิลำเนาเดิม อยู่บ้านเลขที่ ๓๒๔  หมู่ที่๖ ตำบล หนองสรวง  อำเภอ ขามทะเลสอ  จังหวัด นครราชสีมา

          

    สำเร็จการศึกษาครั้งสุดท้าย

             มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนมัธยม ด่านขุนทด  เขตอำเภอ ด่านขุนทด  จังหวัด นครราชสีมา


     เป็นบุตรของ   

                               นายรส         เจิมขุนทด              อาชีพ เกษตรกรรม 
                               นางพา         เจิมขุนทด              อาชีพ เกษตรกรรม

การถึงแก่อนิจกรรม        
           ถูกประทุษร้ายสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

ชาตะ  ๑๕   มิถุนายน๒๕๒๑
มรณะ ๐๔   สิงหาคม ๒๕๕๑


สิบตำรวจโท เฉลิม   ดอกปรี (ตำรวจพลร่มรุ่น ไชยานุภาพ ๕๒/๒๕๔๔ )

ผบ.หมู่ ร้อย รพศ.๑ กก.๑ บก.สอ.บช.ตชด.

ประวัติส่วนตัว
          -เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๑ ที่โรงพยาบาลแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี
          -อายุ ๓๐ ปี
          - สถานภาพ       โสด 
          

            เป็นบุตรของ

                               นายไม้         ดอกปรี             อาชีพ เกษตรกรรม 
                               นางสิน         ดอกปรี             อาชีพ เกษตรกรรม
            มีพี่น้อง ๓ คน
                                คนที่ ๑  นายเกษม      ดอกปรี              เป็นบุตร            (พี่ชาย)
                                คนที่ ๒   ส.ต.ท.เฉลิม   ดอกปรี             เป็นบุตร         
                                 คนที่ ๓  นางสุวรรณี     ดอกปรี             เป็นบุตร            (น้องสาว)

การถึงแก่อนิจกรรม        
           ถูกประทุษร้ายสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

ชาตะ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

มรณะ ๕  ตุลาคม     ๒๕๕๖

จ.ส.ต.วิชิต อดทน (โต้ง)

 ผบ.หมู่  กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.

ประวัติส่วนตัว

        - เกิดเมื่อวันที่ ๑๗พฤศจิกายน ๒๕๒๕    อายุ ๓๑ ปี

        -สำเร็จการศึกษา

                             ประกาศนียบัติวิชาชีพ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

         -เป็นบุตรของ    นายสังเวียน   อดทน

                             นางละมุด      อดทน

          -มีพี่น้อง ๓ คน
                              จ.ส.ต.วิชิต    อดทน
                              นางสาวละมัย  อดทน
                              นางสาววรภร   อดทน

-สถานภาพ สมรสกับ สมรสกับ ส.ต.อ.หญิง ณหทัย ทองสีพราย  ผบ.หมู่ สภ.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี

              มีบุตรธิดา ด้วยกันจำนวน ๒ คน

การถึงแก่อนิจกรรม        
           ถูกประทุษร้ายสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

ชาตะ ๗ กุมภาพันธ์    ๒๕๒๗

มรณะ ๔  กันยายน     ๒๕๕๒

สิบตำรวจตรี ชิษณุพงศ์ หลามจันทร์ทึก ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ร้อย รพศ.๔ กก.๑ บก.สอ.บช.ตชด.

ประวัติส่วนตัว

           -เกิด : วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

           -อายุ ๒๕ ปี

  -ภูมิลำเนาเดิม อยู่บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ ๕ ต.นินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

            -เป็นบุตรของ

                       บิดาชื่อ     นายจรัญ       หลามจันทร์ทึก

                       มารดาชื่อ  นางทองสุข  หลามจันทร์ทึก
          

การถึงแก่อนิจกรรม        
           ถูกประทุษร้ายสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

ภาพเหตุการณ์  ถูกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบซุ่มโจมตีด้วยระเบิด ขณะปฎิบัติหน้าที่ ลาดตระเวน โดยรถบรรทุกเพื่อป้องกันการก่อการร้ายคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ระหว่างเดินทางมาถึงบริเวณหน้าร้านขายอุปกรณ์สนาม(ร้านแก้วฟ้า) เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จว.ยะลา

 
   

                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view