หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

สารสนเทศ

     งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    
 

   ร้อยตำรวจตรี  สิทธิชัย   สาแดง  ตำแหน่ง   รองสารวัตรกองกำกับการ 5

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นเจ้าหน้าที่ประจำงาน   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การวางระบบเครือข่าย บำรุงรักษาอุปกรณ์  โปรแกรมการใช้งาน และควบคุมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 

                                                    

.........................................................................

      

   ดาบตำรวจ สัมฤทธิ์ หารโกทา ตำแหน่ง   ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 3

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นเจ้าหน้าที่ประจำงาน   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ จัดทำและดูแลเว็บไซด์ บำรุงรักษาอุปกรณ์  โปรแกรมการใช้งาน การวางระบบเครือข่าย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Line และ Facebook เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและควบคุมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

  

.........................................................................

   ดาบตำรวจหญิง ปรียาวรรณ  มะลินิล ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นเจ้าหน้าที่ประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบด้านธุรการ การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องประชุมกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Line และ Facebook และควบคุมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 

...........................................................................

   จ่าสิบตำรวจ  ไพฑูรย์   ภูคำยอด   ตำแหน่ง   ผู้บังคับหมู่  ฝ่ายอำนวยการ

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นเจ้าหน้าที่ประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่  ดูแลรับผิดชอบการวางระบบเครือข่าย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Line และ Facebook เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ และควบคุมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

..........................................................................

   สิบตำรวจตรีหญิง  วชิราภรณ์  สมคะเณย์  ตำแหน่ง  ผู้บังคับหมู่  ฝ่ายอำนวยการ  กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นเจ้าหน้าที่ประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่  ดูแลรับผิดชอบด้านธุรการ  การบำรุงรักษาอุปกรณ์และความสะอาด  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Line และ Facebook และควบคุมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

.......................................................................

อำนาจหน้าที่ของส่วนปฏิบัติ  มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาให้สัมฤทธิผลและมีประสิทธิภาพ  เก็บรวบรวมข้อมูล  จัดเก็บรวบรวมประมวลผลและบริการข้อมูลงานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา    ตลอดจนการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ปฏิบัติ  ดำเนินการพัฒนางานในความรับผิดชอบ  ตามสายงานต่าง ๆ   โดยปรับปรุง  บันทึกข้อมูล   ให้เป็นปัจจุบัน   สามารถตรวจสอบและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อหน่วย

 
   

                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view