หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดหนังสือราชการ


ข้อมูลการให้บริการประชาชนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ของ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

.............................................................................


คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์


1. อำนาจหน้าที่ของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

1.1 รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
หรือหน่วยงานที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

1.2 แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น

1.3.ประสานหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา

1.4.แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแก่ผู้ร้องเรียน

 

2. ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์มี 5 ช่องทาง ดังนี้

2.1 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3244 235 6 ต่อ 81213

2.2 ทางเว็บไซต์ www.paru@bpp.go.th

2.3 ยื่นหนังสือ/ส่งจดหมาย ถึงผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์

2.4 เดินทางมาร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

2.5 ตู้แสดงความคิดเห็น

3. สถานที่ตั้งศูนย์

กลุ่มงานนิติการและวินัย ฝ่ายอำนวยการ
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120

โทรศัพท์ 0 3244 235 6 ต่อ 81213

โทรสาร  0 3244 2458

                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view