หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน

แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2556-2560  

แบบฟอร์มใบลากิจ

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

ใบลาพักผ่อนประจำปี

แบบใบลาติดตามคู่สมรส

แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท 

หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท (แบบ 1 และ 2)

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการ ลาอุปสมบท พ.ศ.2521

แบบฟอร์มใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์

แบบใบขอยกเลิกวันลา 

ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ

การบรรจุกลับข้าราชการตำรวจซึ่งออกจากราชการ

แบบฟอร์มขอรับการแต่งตั้ง

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบตราครุฑ

พระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนใหม่ , ตารางเงินเดือนปรับใหม่ 4 เปอร์เซ็น

คู่มือสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจ

แบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุ แบบ ปภ.บอ.1 - 4

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

คู่มือการใช้โปรแกรม E-Cop

คู่มือการใช้โปรแกรม IC4 Knowlege

พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2549

วิธีผูกพู่กระบี่

แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่และการรายงานตัว (น.ตร.ที่ 0004.25/ว 073 ลง 24 พ.ค.2550

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ตราสัญลักษณ์ ค่ายนเรศวร

ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

ดาวน์โหลดเอกสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view