หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บังคับบัญชา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

วิสัยทัศน์

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน


๑. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และ พระราชอาคันตุกะและถวายความปลอดภัยด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน และที่ประทับอย่างมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ

๒. เฝ้าตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง
๓. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๔. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย
๖. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านชายแดน เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
๗. พัฒนาองค์กรภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี

       
         " เป็นมืออาชีพในการปฎิบัติการพิเศษและการส่งกำลังทางอากาศ "

                       

 
   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
view